มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนามอบทุนให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา

มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนดี และมีฐานะยากจน เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีโอกาสในการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยากลําบากในปัจจุบัน และการมอบทุนการศึกษาเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลัก ของมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียดของทุนการศึกษา
ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนผ่าน เกณฑ์ที่กําหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โดยรายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้

1.ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ทุนละ 2,500 บาท
2.ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) ทุนละ 3,500 บาท
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ทุนละ 4,000 บาท
4.ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ทุนละ 4,000 บาท
5.ระดับประกาศนียบัตร (ปวส.) ทุนละ 4,500 บาท
6.ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ทุนละ 8,000 บาท

2) คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
2.1 ผู้ขอรับทุนมีอายุตั้งแต่ 6-25 ปี มีสัญชาติไทย และในขณะขอรับทุนยังไม่สําเร็จการศึกษา กรณีผู้ ขอรับทุนอายุเกิน 20 ปี จะต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.25 หรือได้ 85% ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ใน กรณีศึกษาต่อต่างระดับชั้น ใช้ผลการเรียนสถานศึกษาเดิม 1 ปีการศึกษา
2.3 รายได้ของครอบครัวน้อยกว่า 45,000 บาท / เดือน (บิดารวมมารดา)

3) ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

4) หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สาเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือใบรับรอง / นิสิต/นักศึกษา
3. สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ผู้ขอรับทุน

4. สําเนาหลักฐานการศึกษา (ด้านหน้า-หลัง) เช่น ใบระเบียนการศึกษา ใบ รบ., สมุดการศึกษา, Transcrip ปีการศึกษาที่ผ่านมา 1 ปีการศึกษา ออกโดยสถาบัน การศึกษา ต้องมีประทับตราสถานศึกษาเท่านั้นถึงจะสมบูรณ์
5. หลักฐานรายได้ของครอบครัว (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายตนเองและครอบครัวที่ถ่ายพร้อมบ้านพักอาศัยในปัจจุบันให้เห็น
เลขที่บ้านชัดเจน
7. สําเนาเกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

5) สถานที่รับสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา เลขที่ 4/3,4/29 หมู่ 1 ต.บางโฉลง ถ.บางนา-ตราด กม. 16 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 และจะใช้หลักฐานการประทับตราไปรษณีย์ เป็น หลักฐานการลงวันที่เป็นหลักฐาน สามารถ Down Load แบบฟอร์มได้ที่ QR Code, Facebook มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tongchai.sam@thaisummit.co.th (Mobile:089-0135585)
Tammanoon. Yim@thaisummit.co.th (Mobile:081-7237874)

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ไม่มีบัญชีธนาคาร ไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อยื่นเอกสารสมัครขอรับทุน แต่หาก ได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องไปดําเนินการเปิดบัญชีและส่งสําเนาบัญชีธนาคารมาเพื่อรับโอนเงิน ทุนการศึกษา

6) การพิจารณา
คณะกรรมการมูลนิธิไทยซัมมิท พัฒนา เป็นผู้มีอํานาจชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นที่สุด

ที่มา มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา

 

Next Post

“นอกจากความรู้ เรากอบโกยอะไรจากรั้วมหาวิทยาลัยได้บ้าง” มีน – ปาณิสรา สมบูรณ์ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ม.รังสิต

Fri Jun 16 , 2023
  นางสาวปาณิสรา สมบูรณ์ (มีน) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนคณิต […]