โครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล เปิดรับทุนศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล

🔴ด่วน..โค้งสุดท้าย…!!! ทุนการศึกษาปตท. เรียนฟรีกับมสธ. หลักสูตรปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล

โครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล เปิดรับทุนศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาหรือพำนักใน 4 จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดลำปาง

มอบโอกาสทางการศึกษาสำหรับ
– ผู้นำชุมชน
– ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
– ผู้พิการ
– กลุ่มเปราะบาง
– กลุ่มประชาชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของโครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล

🔴 ปตท. มีความประสงค์สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมความรู้ด้านการสื่อสาร นำไปสู่การพัฒนานักการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้กับประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

🔴 มสธ. โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความประสงค์จัดการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อบูรณาการความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ ผ่านหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนานักการสื่อสาร

🔴 มีความประสงค์จะให้ความร่วมมือกันในด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ รวมถึงให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการทำโครงการ

🔴หมดเขต 16 กุมภาพันธ์ 2567

✅ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://commarts.stou.ac.th/activity/ptt_x_stou
👉 ติดต่อที่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โทรศัพท์ 02-5048386 , 02-5048351-3

Next Post

รมว.อว. “เปิดกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย” สานพลัง 9 มทร. เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี...เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา

Mon Feb 12 , 2024
เจ้าภาพ มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่ ย้ำครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกสมัย สานพลัง 9 มทร. […]